دسامبر 21, 2019

ازتباط موثر به عنوان یکی از کلیدی ترین مهارت های کوچینگ و کسب و کار باعث پیشرفت و توسعه در هم در جلسات کوچینگ و هم کسب محسوب می شود

برای بر قراری ارتباط موثر به بهترین نحوه صدو یک نکته کلیدی که به عنوان ابزار می شود در. جلسات یا در محل کار از آن […]
سپتامبر 14, 2019

سوگل پور کیانی

خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید