IBC – مسیح جوادی

IBC چیست؟
IBC اولین موسسه تخصصی کوچینگ کسب و کار در ایران متشکل از کوچ های حرفه ای عضو فدراسیون جهانی کوچینگ است که در زمینه ارائه خدمات کوچینگ و برگزاری

شما به اینترنت متصل نیستید