مسیر کوچینگ – اپیزود یکم

مسیر کوچینگ
سجاد سعید نیا   مسیر کوچینگ تعریف کوچینگ ردپای طرز فکر کوچینگی در انسان‌های اولیه «ایستادن روی هیچی» در کوچینگ ریشه‌های «دانشیِ» کوچینگ در یونان باستان سقراط و سوفسطایی‌ها

شما به اینترنت متصل نیستید