۰۵/۱۴/۱۳۹۸

مدل های ذهنی ثابت و پویا

کسب مهارت های فردی
۱۱/۱۸/۱۳۹۷
معرفی مدل‌های کوچینگ (۱)

معرفی مدل‌های کوچینگ (۱)

معرفی مدل‌های کوچینگ (۱)
۱۱/۱۶/۱۳۹۷
معرفی مدل‌های کوچینگ (۱)

معرفی مدل‌های کوچینگ (۲)

معرفی مدل‌های کوچینگ (۲)
۱۱/۱۶/۱۳۹۷
معرفی مدل‌های کوچینگ (۱)

معرفی مدل‌های کوچینگ (۳)

معرفی مدل‌های کوچینگ (۳)
۱۱/۱۶/۱۳۹۷
معرفی مدل‌های کوچینگ (۱)

معرفی مدل‌های کوچینگ (۴)

مدل کوچینگ Into the Light مدل کوچینگ DAHARMA مدل کوچینگ FUEL معرفی مدل‌های کوچینگ (۴)
پنل کاربری