مدل کوچینگ GROW

مدل کوچینگ GROW
مدل کوچینگ GROW یکی از مدل‌های رایج کوچینگ است که می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل را “سادگی و قدرتمند” بودن آن دانست. اسم این مدل از

شما به اینترنت متصل نیستید