سپتامبر 9, 2019
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش چهارم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در این فیلم به شما شفاف و روشن نمایش داده می شود که چگونه یک رهبر یا حتی یک فرد که دوست دارد فرمانِ کنترلِ زندگیِ […]
سپتامبر 9, 2019
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش سوم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در این فیلم آقای ری دالیو اصولی رو بیان می کند که همه ما باید برایِ خودِ نگارش کنیم. اصولی که من نگارش می کنم، اصولی […]
سپتامبر 9, 2019
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش دوم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

فراموش نکنیم که رهبری چیزی نیست مگر ایجادِ یک فضایِ رشد و کالچر برایِ جامعه ی تحت رهبریِ ما که می تونه خانواده، سازمان، وزارتخانه، شرکت […]
سپتامبر 9, 2019
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش اول- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در مربیگری رهبری ما به این نکته میرسیم که رهبری در کسب و کار یا رهبریِ یک خانواده یا رهبریِ یک فرد، یعنی زمانی که خودِ […]
آگوست 4, 2019
کوچینگ رهبری چیست؟

کوچینگ رهبری چیست؟ – محمدرضا ترابیان اصفهانی

کوچینگ رهبری ما در وب سایت های مختلف بارها در خصوص کوچینگ اجرایی و یا بیزینس کوچینگ صحبت کرده ایم. هر دوی این نوع کوچینگ، شامل […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید