کوچینگ شغلی

کوچینگ شغلی
با دونا سویدان، یک کوچ حرفه‌ای با بیش از ۱۵ سال سابقه کار به گفتگو نشسته‌ایم تا هنر و علم نهفته در حرفه کوچینگ شغلی را بهتر بشناسیم و درک کنیم
همره می شوم