علم کوچینگ شغلی

علم کوچینگ شغلی
علم کوچینگ مسیر شغلی نویسنده : خانم کاتلین موری بازگردان : شیرین مرادخانی کوچ های حرفه ای مسیر شغلی و زندگی،سالها در جهت به کمال رساندن حرفه خودشان بوده اند

کوچینگ شغلی

کوچینگ شغلی
با دونا سویدان، یک کوچ حرفه‌ای با بیش از ۱۵ سال سابقه کار به گفتگو نشسته‌ایم تا هنر و علم نهفته در حرفه کوچینگ شغلی را بهتر بشناسیم و درک کنیم

شما به اینترنت متصل نیستید