تحریک اشتیاق و رضایت

تحریک اشتیاق
در دسترس بودن برنامه های توسعه فردی نه تنها کارمندان را تحریک کرده بلکه، آن ها را نسبت به کارفرمایان متعهد و باوفا می کند. هنگامی که فرصت های توسعه

طرح توسعه فردی

طرح توسعه فردی
طرح توسعه فردی (IDO) ابزاری برای کمک به کارمندان در پیشرفت شغلی و شخصی است. هدف اولیه طرح توسعه فردی ،کمک به کارمندان برای رسیدن به اهداف شغلی کوتاه مدت

شما به اینترنت متصل نیستید