کوچ و کوچ حرفه‌ای

کوچ و کوچ حرفه‌ای
کوچ به مراجع کمک می‌کند توانمندی‌های بالقوه خود را عملی کند، هدف و علایق درونیش را به اقدامات بیرونی وصل کند و نهایتا به سمت اهدافش حرکت کند. ICF خصوصیات
همره می شوم