کوچینگ تیمی و ۵ چالشی که باید به عنوان یک کوچ به آن ها توجه کنید – آناهیتا محمودی

همانطور که یک فرد برای بهبود عملکرد خود به کوچینگ نیاز دارد، تیم‌ها نیز به عنوان یک بخش جداگانه نیاز به محرک کوچینگ برای حرکت بهتر و موثرتر دارند. تمرکز در کوچینگ تیمی بر توانمندسازی افراد در جهت رشد، توسعه و دستیابی به هدف است. کوچ‌های تیمی با کمک...
همره می شوم