منیر چگینی

منیر چگینی
کوچ گروه ۱۹ موسس آموزشگاه کوچینگ و روانشناسی صبح آگاهی دانش آموخته ی آکادمی کوچینگ فارسی زبانان FCA عضو باشگاه مدیران آکادمی صاحبی و بیزینس کوچ دانشجوی سطح ۳ تئوری
همره می شوم