ندا (زهرا) هاشمی

تخصص ها: زمین شناسی کوچ بین المللی مهارت ها: تدریس کارشناس زمین شناسی مدیریت کوچینگ و بیزینس آموزش ها: گذراندن دوره های خودشناسی(دکتر خواجه نوری) دوره های کسب و کار

شما به اینترنت متصل نیستید