فوریه 21, 2019
اولین همایش دانش آموختگان آکادمی FCA

اولین همایش دانش آموختگان آکادمی FCA

اولین همایش دانش آموختگان آکادمی FCA
فوریه 21, 2019
همایش بزرگ از خوب به عالی

همایش بزرگ از خوب به عالی

همایش بزرگ از خوب به عالی
فوریه 14, 2019
سمینار بزرگ کوچینگ، توسعه فردی و کسب و کار

سمینار بزرگ کوچینگ، توسعه فردی و کسب و کار

سمینار بزرگ کوچینگ، توسعه فردی و کسب و کار