جلسه کوچینگ آزمایشی مجید خورشیدی

رایگان

نام کوچ مجید خورشیدی CV

بیزینس کوچ

تعداد جلسات 1 جلسه
مدت کوچینگ 45 دقیقه
جلسه کوچینگ آزمایشی مجید خورشیدی
جلسه کوچینگ آزمایشی مجید خورشیدی

رایگان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.