کوچینگ عمومی پرسنال برند

20,000,000 تومان

نام کوچ صالح مختاری CV

کوچ رهبری سازمانی

تعداد جلسات 10 جلسه
مدت کوچینگ 10 ساعت
مدت زمان هر جلسه 1 ساعت
کوچینگ عمومی پرسنال برند

20,000,000 تومان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.