جلسه کوچینگ آزمایشی صالح مختاری

رایگان

نام کوچ صالح مختاری CV

کوچ رهبری سازمانی

تعداد جلسات 1 جلسه
مدت کوچینگ 10 دقیقه
جلسه کوچینگ آزمایشی صالح مختاری

رایگان

این سایت از کوکی ها استفاده می کند تا تجربه مرور بهتری را به شما ارائه دهد. با مرور این وب سایت ، شما با استفاده از کوکی ها موافقت می کنید.