آنچه در یک برنامه کوچینگ اجرایی انتظار می رود
۰۴/۱۷/۱۳۹۸
آنچه در یک برنامه کوچینگ اجرایی انتظار می رود

آنچه در یک برنامه کوچینگ اجرایی انتظار می رود. زمان مطالعه :۵ دقیقه؛برگردان به فارسی شیرین مرادخانی

برگردان به فارسی: شیرین مرادخانی
برگرفته از سایت: https://www.mrgpeople.com

پنل کاربری