دسامبر 11, 2019

اخلاق در کوچینگ و اثرات آن بر کوچ

پروسه کوچینگ در مسیر زندگی حرفه ای کوچ به وی کمک می کند که دید بهتری نسبت به زندگی خود پیدا کند. در این یادداشت نگاهی به این روند داریم
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید