استعاره و پرسشگری موثر، بهرام برزگر(زمان مطالعه ۸ دقیقه)

استعاره و پرسشگری موثر
همه ما تجربه شنیدن روایت‌های مراجعین را داشته‌ایم که در آن استعاره‌ها به‌عنوان بخشی از فرایند معناسازی دیده ‌شده است. استعاره‌ها بسته‌های پر معنایی هستند که محدوده بسیار خوبی از درونداد و دانش برای یافتن ناشناخته‌ها به ما می‌دهند. این یافتن بسیار بیشتر از آن چیزی است که خود...

شما به اینترنت متصل نیستید