پارادایم شیفت – افق گشایی – بهرام برزگر

پارادایم شیفت
همانطور که گفتم، پارادایم ما می‌تواند ما را در رسیدن به پتانسیل ما محدود کند. به یاد می‌آورید که یک پارادایم یک نقطه‌نظر یا یک روش تفکر است. بنابراین، بسیاری از پارادایم‌ها، موانعی برای بهبود هستند: دیدگاهی که شخص خود را ناتوان، قربانی یا بی استعداد می داند. وظیفه...

شما به اینترنت متصل نیستید