بازخورد موثر، بخش دوم، ترجمه‌ی بهرام برزگر،(زمان مطالعه ۹ دقیقه)

بازخورد موثر، بخش دوم
بسیاری از سازمانها به استقرار یک شیوة هدایت از بالا، فرماندهی و کنترل امور ادامه می‌دهند که تنها پذیرای بازخورد محدود، با کوچینگ کم و یا بدون هیچ کوچینگی و حمایت همکار به همکار است. زمانی که ترس، متهم شدن و سرزنش شدن در فرهنگ سازمان رسوب می‌کند، حالت...

بازخورد موثر، بخش اول، ترجمه‌ی بهرام برزگر،(زمان مطالعه ۶ دقیقه)

بازخورد موثر، بخش اول
همه کوچ‌ها بازخورد می‌دهند. برخی از آنها موثر هستند. پس چه نوع بازخورد به شما کمک می‌کند تا با منابعی که دارید به نتایجی که می‌خواهید دست یابید؟ این مهم با ارائه بازخورد به روشی متعادل شروع می‌شود که به افراد کمک می‌کند تا بهتر شوند و بر نقاط...

شما به اینترنت متصل نیستید