برنامه ریزی توسعه فردی

ارائه مکانیزم اجرایی برای شناسایی و پیگیری نیازها و توسعه برنامه های همکاری در برنامه ریزی های آموزشی و توسعه نیازمندی ها تنظیم آموزش کارمندان و تلاش های توسعه یافته

شما به اینترنت متصل نیستید