بوم مدل کسب و کار

بوم مدل کسب و کار
بوم مدل کسب و کار که به آن کانواس کسب و کار گفته میشود ، بر اساس مدل پیشنهادی استروالدر و همکارانش در کتاب خلق مدل کسب و کار ترسیم

شما به اینترنت متصل نیستید