مسیح جوادی

بیزینس کوچ حرفه ای بین المللی بنیانگذار مرکز بیزینس کوچینگ ایران تحلیلگر و استراتژیست کسب و کار   مسیح جوادی  
همره می شوم