دسامبر 30, 2019

برخی از عادات نامناسب در افراد

در مقاله پیشین اشاره کردم که عادتها چه هستند و چگونه می توان عادات مخرب و نامطلوب را تغییر داد به تعریف عادت پرداخته و همچنین […]
دسامبر 23, 2019

عادتها چه هستند و چگونه می توانیم عادات نامطلوب را تغییر دهیم؟

آیا تا به حال در مورد عادتهای خود فکر کرده اید؟ آیا می دانید که بسیاری از این عادتها و رفتارها که جزوی از وجود و […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید