Coaching in action

مهارت های کوچینگ نه تنها ابزاری برای حصول پیشرفت مراجع است. بلکه در زمینه کسب و کار تک تک صلاحیت ها و مهارت های کوچینگ راه گشای موفقیت ها در کسب و کار است.

شما به اینترنت متصل نیستید