مدل کوچینگ GROW

مدل کوچینگ GROW
مدل کوچینگ GROW یکی از مدل‌های رایج کوچینگ است که می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های این مدل را “سادگی و قدرتمند” بودن آن دانست. اسم این مدل از

مدل کوچینگ OSKAR

مدل کوچینگ OSKAR
مدل کوچینگ OSKAR یکی از مدلهای کوچینگ است که در سال ۲۰۰۰ و توسط Mark McKergow و Paul Z Jackson عرضه شد. آن‌ها در کتاب خودشان «تمرکز بر راه‌حل، کوچینگ و

شما به اینترنت متصل نیستید