دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

مارس 21, 2019
دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

نکست آکادمی به عنوان یک مجموعه آموزشی تخصصی در حوزه های دیجیتال و استارتاپ با هدف انتقال دانش جدید و
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید