دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی
۰۱/۰۱/۱۳۹۸
دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

دوره توسعه مهارت های فردی و مدیریتی برای مدیران جوان استارتاپی

نکست آکادمی به عنوان یک مجموعه آموزشی تخصصی در حوزه های دیجیتال و استارتاپ با هدف انتقال دانش جدید و
پنل کاربری