دسامبر 11, 2019

شکایت های پرتکرار نوجوان ها

شما به عنوان پدرو مادر مسِول چقدر مهارت شنیدن درست فرزندانتون رو دارید و برای شنیدن با تمام وجودشون چه میکنید؟
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید