آوریل 23, 2019
سبک های کوچینگ

سبکهای کوچینگ – محمدرضا ترابیان اصفهانی

FCA-1 , MBC-1 محمدرضا ترابیان اصفهانی، بیزینس کوچ سامان عطاریان , کوچ حرفه ای FCA-18
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید