۰۹/۲۰/۱۳۹۸
صلاحیت های جدید

صلاحیت های جدید

الزامات جدید یا صلاحیت های جدید معمولا موسساتی مثل ICF  که بر آکادمی ها نظارت دارند ۵ الی ۶ سال یکبار اموری که مسئولیتش را دارد، […]
پنل کاربری