دسامبر 11, 2019
صلاحیت های جدید

صلاحیت های جدید

الزامات جدید یا صلاحیت های جدید معمولا موسساتی مثل ICF  که بر آکادمی ها نظارت دارند ۵ الی ۶ سال یکبار اموری که مسئولیتش را دارد، […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید