فوریه 21, 2019
چرا به کوچینگ نیاز داریم؟

چرا به کوچینگ نیاز داریم؟

شاید کوچینگ موضوع خیلی جدیدی نباشد ولی حداقل می‌توان گفت که جهت‌گیری‌های جدیدی دارد. می‌خواهم در این نوشتار کوتاه مقداری در خصوص این جهت‌گیری جدید صحبت […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید