۰۱/۱۲/۱۳۹۸
فن بیان و سخنرانی

ورکشاپ فن بیان و سخنرانی – هادی میری

یک دوره ۱۰ ساعته در قالب ۳ روز با تمرکز بر: تقویت مهارت صحبت و ارتباط گیری، رفع ترس و اضطراب سخنرانی در جمع و تاثیرگذاری […]
پنل کاربری