مبانی کوچینگ طراحی مسیر شغلی

جولای 26, 2019
مبانی کوچینگ طراحی مسیر شغلی

مبانی کوچینگ طراحی مسیر شغلی – محمدرضا ترابیان اصفهانی

یکی از مهمترین مسائلی که آسایش و آرامشِ فرد را تحت تاثیر قرار می دهد، شغل است. بدیهی ست شناخت استعدادها و نقاط قوت در هر […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید