دسامبر 11, 2019

اخلاق در کوچینگ و اثرات آن بر کوچ

پروسه کوچینگ در مسیر زندگی حرفه ای کوچ به وی کمک می کند که دید بهتری نسبت به زندگی خود پیدا کند. در این یادداشت نگاهی به این روند داریم
نوامبر 28, 2019

کاربرد کوچینگ 2 – نشانه های اطراف – محمد حسن کارگر

اعتماد به پروسه
کوچینگ بیش از این که برای مراجع حیاتی باشد برای خود کوچ یک راه شناخت درون خود
است. نه تنها در درون جلسات بلکه در معاشرت ها و دنیای اطراف کوچ ، مهارت های کوچینگ
به مدد و یاری او می آید تا به شناخت بهتر از خود دست یابد.

اکتبر 4, 2019

Coaching in action

مهارت های کوچینگ نه تنها ابزاری برای حصول پیشرفت مراجع است. بلکه در زمینه کسب و کار تک تک صلاحیت ها و مهارت های کوچینگ راه گشای موفقیت ها در کسب و کار است.

سپتامبر 2, 2019

چند پتانسیلیها : «جنبش یا توسعه»

براستی با ظهور هوش مصنوعی و گذار از عصر اطلاعات به دوران مفهوم گرایی ، چالش های پرچمداران کارآفرینی نوین ( چند پتانسیلی ها ) چیست؟ در این مقاله به اهمیت خود باوری و فاکتور های توسعه فردی آن ها می پردازیم

آوریل 10, 2019
محمد حسن کارگر

محمد حسن کارگر

محمد حسن کارگر دانش آموخته کوچینگ ، متخصص استراتژی و زیر ساخت کسب و کار 

کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید