۰۶/۱۸/۱۳۹۸
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش اول- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در مربیگری رهبری ما به این نکته میرسیم که رهبری در کسب و کار یا رهبریِ یک خانواده یا رهبریِ یک فرد، یعنی زمانی که خودِ […]
۱۲/۰۹/۱۳۹۷
مربیگری رهبری چیست

مربیگری رهبری چیست

مربیگری رهبری چیست
پنل کاربری