اکتبر 12, 2019

مصاحبه با خانم دنیلا تریله، مولف کتاب کوچینگ سیستمیک

هر سازمان برای آن که بتواند موثرتر فعالیت کند، لازم است بر آن نوعی نگرش متفاوت از نگرش عادی حکمفرما باشد که ادراکی کلی و همه […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید