سپتامبر 9, 2019
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش چهارم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در این فیلم به شما شفاف و روشن نمایش داده می شود که چگونه یک رهبر یا حتی یک فرد که دوست دارد فرمانِ کنترلِ زندگیِ […]
سپتامبر 9, 2019
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش سوم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در این فیلم آقای ری دالیو اصولی رو بیان می کند که همه ما باید برایِ خودِ نگارش کنیم. اصولی که من نگارش می کنم، اصولی […]
سپتامبر 9, 2019
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش دوم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

فراموش نکنیم که رهبری چیزی نیست مگر ایجادِ یک فضایِ رشد و کالچر برایِ جامعه ی تحت رهبریِ ما که می تونه خانواده، سازمان، وزارتخانه، شرکت […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید