۰۶/۱۸/۱۳۹۸
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش چهارم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در این فیلم به شما شفاف و روشن نمایش داده می شود که چگونه یک رهبر یا حتی یک فرد که دوست دارد فرمانِ کنترلِ زندگیِ […]
۰۶/۱۸/۱۳۹۸
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش سوم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

در این فیلم آقای ری دالیو اصولی رو بیان می کند که همه ما باید برایِ خودِ نگارش کنیم. اصولی که من نگارش می کنم، اصولی […]
۰۶/۱۸/۱۳۹۸
نگرش مربیگری رهبری

نگرش مربیگری رهبری بخش دوم- محمدرضا ترابیان اصفهانی

فراموش نکنیم که رهبری چیزی نیست مگر ایجادِ یک فضایِ رشد و کالچر برایِ جامعه ی تحت رهبریِ ما که می تونه خانواده، سازمان، وزارتخانه، شرکت […]
پنل کاربری