وبینار آشنایی با روانشناسی تعالی و ابزارهای کاربردی در کوچینگ

مارس 24, 2019
وبینار آشنایی با روانشناسی تعالی و ابزارهای کاربردی در کوچینگ

وبینار آشنایی با روانشناسی تعالی و ابزارهای کاربردی در کوچینگ – امید اعلایی

وبینار آشنایی با روانشناسی تعالی و ابزارهای کاربردی در کوچینگ
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید