کارگاه آشنایی با اصول و مهارت‌های کوچینگ و منتورینگ

فوریه 21, 2019
کارگاه آشنایی با اصول و مهارت‌های کوچینگ و منتورینگ

کارگاه آشنایی با اصول و مهارت‌های کوچینگ و منتورینگ

کارگاه آشنایی با اصول و مهارت‌های کوچینگ و منتورینگ
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید