مارس 20, 2019
کارگاه بهترین مربی خودت باش

کارگاه بهترین مربی خودت باش

مباحث:  درک خود و هویتمان مشاهده بی طرفانه و پذیرش خود