کارگاه شناخت و تدوین رسالت فردی

مارس 21, 2019
کارگاه شناخت و تدوین رسالت فردی

کارگاه شناخت و تدوین رسالت فردی

رسالت شخصی فرد با در نظر گرفتن نقش‌های فرد شکل می‌گیرد. تعیین رسالت شخصی باهدف گذرای متفاوت است رسالت شخصی فرایندی همیشگی است،
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید