کوچینگ و کایزن (زمان مطالعه ۴ دقیقه) – بهرام برزگر

کوچینگ و کایزن
کلمه ژاپنی برای بهبود مستمر کایزن است. کوچینگ نیازمند تمرکز برکایزن است و کایزن به معنای تمایل به رویارویی با ضعف‌ها است. بخشی از فرآیند کوچینگ، بحث در مورد نحوه بهبود عملکرد است. این کار باید به گونه‌ای انجام شود که اعتماد و غلبه بر اجتناب و ترس را...
همره می شوم