نوامبر 26, 2019
کدهای اخلاقی ICF

اصول اخلاقی در کوچینگ بر اساس ICF

کدهای اخلاقی ICF قسمت اول: نظریه ICF درباره کوچینگ فدراسیون بین المللی کوچینگ(ICF)، کوچینگ را به عنوان فلسفه ای می داند که مشتری(کوچی) بایستی به عنوان […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید