اکتبر 5, 2019
systemic coaching

کوچینگ با نگرش سیستمی- محمدرضا ترابیان اصفهانی

کوچینگ با نگرش سیستمی و همه مفاهیم پایه در مورد ORSC (ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching، مخفف عبارت”کوچینگ سیستم های ارتباطاتی و سازمانی” است. مفهومی […]
کوچ های کوچینگ مال
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید