کوچینگ شخصی

کوچینگ شخصی
مستلزم نرنجیدن و نرنجاندن‌ها از سوی هر فرد، شناخت صحیح، عمیق و دقیق فرد از خودش هست. اینجاست که کوچینگ شخصی یا سلف کوچینگ، مقدم بر کوچ دیگران می‌شود یک

کوچ و کوچ حرفه‌ای

کوچ و کوچ حرفه‌ای
کوچ به مراجع کمک می‌کند توانمندی‌های بالقوه خود را عملی کند، هدف و علایق درونیش را به اقدامات بیرونی وصل کند و نهایتا به سمت اهدافش حرکت کند. ICF خصوصیات

چرا به کوچینگ نیاز داریم؟

چرا به کوچینگ نیاز داریم؟
شاید کوچینگ موضوع خیلی جدیدی نباشد ولی حداقل می‌توان گفت که جهت‌گیری‌های جدیدی دارد. می‌خواهم در این نوشتار کوتاه مقداری در خصوص این جهت‌گیری جدید صحبت کنم. در خیلی از

شما به اینترنت متصل نیستید