نوامبر 28, 2019

کاربرد کوچینگ ۲ – نشانه های اطراف – کاوه کارگر

اعتماد به پروسه
کوچینگ بیش از این که برای مراجع حیاتی باشد برای خود کوچ یک راه شناخت درون خود
است. نه تنها در درون جلسات بلکه در معاشرت ها و دنیای اطراف کوچ ، مهارت های کوچینگ
به مدد و یاری او می آید تا به شناخت بهتر از خود دست یابد.

مارس 9, 2019
کوچینگ شخصی

کوچینگ شخصی

مستلزم نرنجیدن و نرنجاندن‌ها از سوی هر فرد، شناخت صحیح، عمیق و دقیق فرد از خودش هست. اینجاست که کوچینگ شخصی یا سلف کوچینگ، مقدم بر […]
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید