کوچینگ شخصی

کوچینگ شخصی
مستلزم نرنجیدن و نرنجاندن‌ها از سوی هر فرد، شناخت صحیح، عمیق و دقیق فرد از خودش هست. اینجاست که کوچینگ شخصی یا سلف کوچینگ، مقدم بر کوچ دیگران می‌شود یک

شما به اینترنت متصل نیستید