عکس کاور خود را تغییر دهید
عکس کاور خود را تغییر دهید

کوچ گروه ۱۹
موسس آموزشگاه کوچینگ و روانشناسی صبح آگاهی
دانش آموخته ی آکادمی کوچینگ فارسی زبانان FCA
عضو باشگاه مدیران آکادمی صاحبی و بیزینس کوچ
دانشجوی سطح ۳ تئوری

وضعیت این حساب کاربری منتشر شده است
خرید اشتراک
WhatsApp chat

شما به اینترنت متصل نیستید