کوچینگ و تصمیم گیری

ما هر روز در حال تصمیم گیری هستند، از تصمیمات جزئی تا تصمیمات بزرگ و اساسی. تصمیماتی از قبیل تغییر شغل، راه اندازی کسب و کار یا تصمیم گیری در خصوص خرید کالاهای گرانقیمت و با ارزش. اما کیفیت تصمیمات ما تا چه حد بالاست؟ بر اساس تحقیقات دناریلی، در کتاب تابخردی های پیش بینی پذیر، ما مستعد انتخاب گزینه های نامعقول هستیم. دلیل چنین امری آنست که در برخی مواقع، به جای پیروی از منطق، از غرایز و محرک هایمان پیروی می کنیم. در اغلب مواقع تمامی حقایق را در نظر نمی گیریم و تحت تاثیر تعصباتمان قرار می گیریم.

تسهیل گری در تصمیم گیری مراجعین
یکی از مهارت های اساسی کوچ ها می باشد.

کوچ حرفه ایی چه میکند ؟

 

تبریک میگوییم

شما در مسیر موفقیت قدم های نخست خود را برای انتخابهای درست در زندگی برداشته اید و با کسب دانش پایه در خصوص دانستنی های کوچینگ به اهمیت حضور کوچ در زندگی پی برده اید.

اکنون برای اولین جلسه رایگان کوچینگ آماده اید!